1 2 3 4 5 18 / 44
Devrim kavramının, zamanımızdaki gibi, yani toplumsal düzende radikal değişiklik anlamında kullanılması, Aydınlanma ve 1789 Fransız Devrimi dönemine rastlar. Fransız Devrimi’nden beri geniş kitlelerin ...
devrim ve karşıdevrim diyalektik bir bütündür, biri yokken diğeri var olamaz. Bunları aynı sürecin ayrılmaz parçaları olarak anlamazsak ikisini de kavrayamayız. Karşıdevrim hareketinin altında sömürüc ...
Egemen sınıf içi çelişkiler analizini zorunlu kılan etkenlerden biri de düşman kampta esas darbenin kime indirileceğini belirleme gereksinimidir. İktidarı elinde tutan ve isabetli darbeler indirildiği ...
Burjuvazi ve proletarya arasındaki uzlaşmaz çelişkiler kaçınılmaz olarak sınıf mücadelesine yol açar. Bu mücadele bazen açık bazen örtük, bazen bilinçli bazen bilinçsiz, bazen sert bazen yumuşak, baze ...
Bütün belirtiler devrimci bir bunalımın unsurlarının olgunlaşacağının işaretlerini veriyor. Fakat bunun ne zaman, nasıl gerçekleşeceğini bilemiyoruz ...
Kendisini “yeni” ve proletarya sosyalizmini aşan “ileri” bir model olarak göstermesine rağmen, iktidara gelme biçimi, devlete bakışı, burjuvazinin ve kapitalist ekonominin hakimiyetine karşı tutumu ba ...
Sovyetler Birliği’nde ne zaman Marksizm-Leninizm’e bağlı kalınmışsa, devrim sırasında, iç savaşta, sosyalist inşada, faşist işgal karşısında zorluklar aşılmış, devrimin sürekliliği güvence altına alın ...
Eğer darbenin sorumlusu aranıyorsa kitleler en sonda gelir. Ondan önce Pentagon, CIA ve NATO’suyla ABD; Koç’u, Sabancı’sı, TÜSİAD’ı, TİSK ve MESS’iyle tekelci sermaye örgütleri; GP, MHP, isterik bazı ...
Emir-komuta zinciri içinde veya bir grup üst rütbeli subay eliyle iktidara el koyan bu tür rejimlerin Marksist-Leninist literatürdeki adı askeri faşizmdir. Bunu reddederek kuru kuruya askeri rejimden ...
1 2 3 4 5 18 / 44