1 2 3 8 9 / 72
Marx’ın yaklaşımı tarihi kendi başlarına var olan olaylar dizisi olarak değil, birbirleriyle ilişkili bir sürecin parçası olarak görmemizi, önemliyle önemsizi, birincil olanla ikincil olanı ayırt etme ...
Hitler’in iyi donanımlı askeri birlikleri Moskova’yı ele geçirip gamalı haçlı bayrağını Kremlin’e dikme hayali kurarlarken, proletaryanın generallerinin yönettiği Kızılordu birlikleri 1 Mayıs 1945’te ...
Eski ve yeni faşizm üzerine bir kitap yazıyorsanız onun tarihsel yerini, bir başka deyişle tarihsel koordinatlarını net olarak ortaya koymak zorundasınız. Yeni Faşizm kitabında, faşizmin ortaya çıkışı ...
Tanımla uzun açıklamaları veya analizi karıştırmamak lazımdır. Tanım, ele alınan konunun niteliksel yönünü ve belirleyici özelliklerini, yani özünü ortaya koymak, detaycılıktan veya tersine tek özelli ...
Sosyopolitik hareketler yalnız katılımcılarına bakılarak değerlendirilmezler. Asli olan onun hangi sınıfa hizmet ettiği, kimin çıkarlarını savunduğudur. Faşist hareketin, tekelci sermayenin, militaris ...
İşçilerin sınıf bilincini kazanmasında önceliği “sermayenin kültürel hegemonyası”nın, dolayısıyla “işçi sınıfının kültürel zincirlerinin” kırılmasına bağlamak, yalnız aşamalı bilinç teorisini savunmak ...
Geleceği geçmişin kopyalanması olarak algılayan idealist döngüselci tarih anlayışı, sol kesimlere bir yandan tarihsel materyalizmden, Marx’ın Kapital ve Lenin’in Emperyalizm analizlerinden, öte yandan ...
AKP’yi iktidara kimin taşıdığı sorusu stratejik bir öneme sahiptir. Bu konuda iki dinamikten, iki kaldıraçtan söz edilebilir. Birincisi Yıldızoğlu’nun da üzerinde durduğu “iç ve dış dinamiklerin tarih ...
Sol değil, radikal devrimci güçler faşist harekete karşı mücadelede görece başarılıydılar. Darbe imdatlarına yetişmese bozguna uğratılmaları ihtimal dışı değildi. Ancak Yıldızoğlu’nun sözünü etmeyip b ...
1 2 3 8 9 / 72