Plan Bütçe Komisyonu’nda ENSAR’a, TÜRGEV’e kıyak hazırlığı

Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülen torba yasa ile ENSAR, TÜRGEV gibi gerici vakıflara Hazine taşınmazlarının kullanım haklarının bedelsiz tesisi sağlanacak

Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülen Emekli Sandğı Torba Yasası’ndan TÜRGEV’e, ENSAR’a kıyak çıktı. Emekli Sandığı Kanunu’nda değişiklik yapılması amacıyla hazırlanan torba yasa ile birlikte Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanun’da  da değişikliğe gidiliyor.

Komisyonda görüşülen yasayla daha önce yalnızca Kızılay, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfı’na tanınan, Hazine’ye ait taşınmazların kullanım haklarının 49 yıllığına bedelsiz tesisi hakkından artık ENSAR ve TÜRGEV gibi gerici vakıflar da yararlanacak.

Yasaya; “Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan, eğitim faaliyeti yürüten ve yurt açan vakıflar” ibaresi de eklenerek daha önce yalnızca üç kuruma verilen imtiyazdan gerici vakıfların da faydalanmasının önü açılacak. 

Yasanın Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülen hali:

MADDE 18- 4706 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Ek Madde 4 – (Ek: 27/3/2015-6639/15 md.)

Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Türkiye Yeşilay Vakfı tarafından kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan mülkiyeti Hazineye, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde adı geçen Dernek, Cemiyet ve Vakıf lehine kırk dokuz yıl süre ile bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilir, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde ise bunlar adına bedelsiz kullanma izni verilebilir. Bunlardan ayrıca hasılat payı alınmaz. İrtifak hakkı tesis edilen taşınmazların tapu kütüğüne, taşınmazların amacı dışında kullanılmayacağına ilişkin şerh konulur.

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan ve öğrencilere yönelik eğitim ve yurt temini faaliyeti bulunan vakıflardan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından müştereken belirlenen şartları sağlayanlar lehine, kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere mülkiyeti Hazineye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde kırkdokuz yıl süre ile bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilir. Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde ise bunlar adına bedelsiz kullanma izni verilebilir. Bunlardan ayrıca hasılat payı alınmaz. Bu şekilde irtifak hakkı tesis edilen veya kullanım izni verilen taşınmazlardan elde edilen gelirin tamamı, münhasıran öğrencilere yönelik eğitim kurumlarının veya yurtların yapım, bakım, onarım, işletim ve benzeri giderlerinin karşılanmasında kullanılır. İrtifak hakkı tesis edilen taşınmazların tapu kütüğüne, taşınmazların veriliş amacı dışında kullanılmayacağına ilişkin şerh konulur.”

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur