Kamu emekçilerinin 2005 yılı toplu görüşme tutanağı ve KESK’in şerh tutanağı

Toplu Görüşme Tutanağı ekli metin

Ekli metin

Atama ve nakil

1- Kendileri, eş ve çocukları doktor gözetiminde olanlar ile sakat ve fiziksel engelli olanların sağlık kurulu raporuna göre durumlarına uygun yer ve kadrolara atanması,

2- Görev mahalli dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan memurun, söz konusu yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkanı yoksa bu yerde memurun çalıştığı kuruma ait boş bulunan kadroya öncelikle atanmasının sağlanması,

3- Memurun bir yüksek öğretim kurumunda örgün lisans eğitimi yapmak üzere merkezi sınavı kazanması halinde, çalıştığı kuruma ait boş bulunan kadroya öncelikle atanmasının sağlanması,

4- Aynı kurum içinde aynı koşulları ve hizmet niteliklerini taşıyan aynı unvandaki kamu görevlilerinin karşılıklı olarak yer değiştirme taleplerinin yerine getirilmesi konusunda kurumlara tanınan takdir yetkisinin kaldırılması,

5- Teftiş, denetim, soruşturma ve hizmetiçi eğitim ile isteğe bağlı olanlar hariç, geçici görevlendirmelerin 1 yılda 2 ayı geçmemesi,

6- Üst düzey yöneticilerin üzerinde birden fazla yönetim kurulu üyeliği görevi bulunmaması,

7- Bir görevin vekaleten yürütülmesi ihtiyacını doğuran sorunun, atama ve görevde yükselme yönetmeliği çerçevesinde ele alınması,

8- Açıktan vekil olarak atanan imam hatiplerin asaleten atanmaları hususunun Bakanlar Kuruluna sunulması,

9- Görevinden çekilen ya da çekilmiş sayılanlar ile memnu hakların iadesi kararı alanların durumlarına uygun kadrolara hizmet ihtiyacı ve bütçe imkanları çerçevesinde öncelikle atanması hususunda genelge yayımlanması,

10- Kadro ve görev dışında bir işte çalıştırılma konusunda karşılaşılan sıkıntıların Başbakanlık Genelgesi ile düzenlenmesi,

11- Kamuya ait acil yardım (ambulans) ve itfaiye vb. araçlarının, kasko sigortasına tabi tutulması suretiyle, bu araçları kullanan kamu personelinin ortaya çıkan hasarlardan dolayı tazminat ödemesinin önüne geçilmesi,

Sicil ve disiplin
12- “Sicil” kavramının “Personel Değerlendirme Formu”na dönüştürülmesi ve yıl sonunda personele bildirilmesi,

13- Olumsuz sicile itirazları değerlendirecek komisyon kurulması konusunda Avrupa Birliğindeki uygulamalara bakılarak değerlendirme yapılması,

14- Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin yeniden tanımlanması,

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK) 30/09/2004 tarihli toplu görüşme tutanağına ilişkin şerh metnidir.

1- Toplu görüşme tutanağının 1. maddesinde belirtilen mali ve sosyal haklarla ilgili ücret artışı Konfederasyonumuzun talebinin çok altında kalmasının yanı sıra;

a) Maddede belirtilen %10’luk ücret artışı geçmiş yıl kayıplarını karşılamamaktadır. Uzlaştırma kurulunun 2003 ve 2004 yılları için ön gördüğü ücret artışları yapılmadığından, kamu görevlilerinin ücretleri % -14,39 oranında gerilemiştir. 2003 ve 2004 yıllarında verilen toplam ücret artışı kümülatif %28,65, kümülatif enflasyon oranı ise %32,6 olup, kamu görevlilerinin ücretleri % -3 oranında erimiştir. Ayrıca, 2003 yılında büyüme oranı %5,9 olarak gerçekleştiği halde ücret artışları % – 3,3’te kalmış, 2004 yılında gerçekleşmesi ön görülen büyüme oranı %10’u geçeceği halde ücret artışları %0,4’te kalmıştır. Kamu çalışanlarının ekonomik büyümeden refah payı verilmemiştir.

b) Maddede belirtilen %10’luk ücret artışı konfederasyonumuzun talep ettiği insanca yaşam ücretinin verilmesine yetecek miktarda değildir. En az ücret alan kamu çalışanının aylığının 840.000.000 TL’ye yükseltilerek, bunun üzerinden bir ücret artışının yapılması insanca yaşam ücretini ancak karşılayabilir. Ayrıca, 631 sayılı KHK’nın amacına uygun olarak tüm kamu görevlilerine uygulanması gerekmektedir.

c) Maddede belirtilen %10’luk ücret artışı dışında sosyal haklarla ilgili hiçbir ibare yer almamaktadır. Oysa, 200.000. TL’lik kira yardımının en az 75.000.000 TL’ye yükseltilmesi, çocuk yardımının 38.000.000 TL’ye, çalışmayan eş için verilen yardımın 96.000.000 TL’ye yükseltilmesi ayrıca kamu görevlilerine ulaşım, yiyecek, giyecek, ikramiye vb. yardımlarının yapılması gerekmektedir. Uzlaştırma Kurulunun 2003 yılında sosyal haklarla ilgili olarak aldığı kararlar uygulanmamıştır.

2- Toplu görüşme tutanağının 4. maddesinin yazılış biçimine katılmıyoruz. Çünkü, 4. madde ekinde belirtilen özlük haklarla ilgili yasa değişikliği gerektirmeyen hususların Bakanlar Kurulu tarafından mutabakat metnine uygun olarak 3 ay içerisinde uygun idari ve icrai işlemlerle yerine getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, Yasal ve Anayasal değişiklik ve düzenlemelerin ise, 1 Ekim 2004 – 30 Haziran 2005 tarihleri arasında kanun tasarı ve tekliflerinin hazırlanarak TBMM’ye sevki gerekmektedir. Görüşmeler esnasında bu yönde bir kararlaşma olmasına rağmen, tutanak metninin bu şekilde yazılması karardan kaçmak anlamına gelmektedir.

Ayrıca, 4. maddenin ekinde belirtilen hususlarla ilgili olarak.

a) 12. paragrafta geçen, “personel değerlendirme formu” kelimelerinin çıkarılarak, “sicil” kavramına uygun yeni bir kavramın belirlenmesi,

b) 13. ve 15. paragraflarda geçen “Avrupa birliği uygulamaları” ibareleri yerine “çalışma yaşamının demokratikleştirilmesi çerçevesinde Uluslararası sözleşme uygulamaları” ibarelerinin yazılması gerekmektedir. Çünkü, konuyla ilgili Avrupa Birliği uygulamaları değişkenlik gösterdiğinden belli bir standart bulunmamaktadır.

c) 25. ve 42. paragrafların sonunda geçen “değerlendirilmesi” ibaresi yerine “yapılması” ibaresi yazılmalıdır. Çünkü, Yasal ve Anayasal değişikliklerle yapılması ve bu konuda uzlaşılan bir husus hakkında kesin ibarelerin kullanılmaması, bu hususun yerine getirilmeyebileceği anlamı çıkmaktadır. Kamu görevlilerinin grev, siyaset, toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasaklarının kaldırılarak, bu haklarının kullanılması ve toplu sözleşme hakkının kullanılması ile ilgili daha açık ve anlaşılabilir bir ifadenin konulması Uluslararası sözleşmelerinin ve Anayasamızın 90. maddesinin gereğidir.

d) 47. paragrafta kreşlerden yararlanmayan memurların çocuklarına doğum tarihinden itibaren 2 yıl süreyle, çocuk yardımının 1 kat fazlasıyla ödenmesi hususu, kreş yardımının kapsamını oldukça daraltmaktadır. Bilindiği gibi, kreşlere 0-6 yaş gurubu gitmektedir. Ayrıca, Maliye Bakanlığı 2004 yılı bütçe uygulama talimatıyla kreş ücretini asgari 75.000.000 TL olarak belirlemiştir. Kreş yardımının da en az bu miktar üzerinden verilmesi gerekmektedir.

e) 48. paragrafta sadece posta dağıtıcılarının fiili hizmet sürelerinden bahsedilmiştir. Oysa posta dağıtıcılarının yanı sıra yıpratıcı, ağır, acil, riskli iş ve işyerinde çalışan, kamu görevlilerinin tümüne fiili hizmet süresi verilmelidir.

f) 49. paragrafta belirtilen husus ihtiyacı karşılamamaktadır. Bunun için, paragrafın, belediye çalışanlarının aylıklarının zamanında alabilmesi için, bütçe gelirleri tahsilatından belediye paylarına mahsuben ve İller Bankası aracılığı ile merkezi olarak devlet güvencesinde ödenmesi için gerekli yasal düzenlemenin yapılacağı şeklinde düzenlemesi gerekmektedir.

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur