Hekimler Artık Şirket Elemanı

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
DENİZLİ DEVLET HASTANESİ
BAŞHEKİMLİĞİ

2004 YILI (4 aylık) PSİKİYATRİ UZMANI, ONKOLOJİ UZMANI, ÇOCUK PSİKİYATRİ UZMANI, ENDOKRİNOLOJİ UZMANI, ALERJİ HASTALIKLARI UZMANI HİZMETLERİ SATIN ALMA İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Madde 1- İşin Adı ve Niteliği :

Satın alımı yapılacak iş; hastane uzman hekimliği hizmetlerinin, bu teknik şartnamede ve sözleşme ile sözleşme eki belgelerde öngörüldüğü şekliyle, hizmet satın almak suretiyle yürütülmesidir.

İdare; genel uzman hekimlik hizmetlerinde, hizmet sunulacak olan birim ve alanları belirlemeye, değiştirmeye ve yeni birim ve alanlar göstermeye; birim ve alan tespit etmek suretiyle satın alınan uzman hekimlik hizmetlerinde ise, hastane içerisindeki aynı nitelikte birimler arasında gerekli değişiklikleri yapmaya ve yeni yerler göstermeye yetkilidir

Madde 2- Hizmetin Şekli ve Zamanı :

(Kısmi Süreli Hizmet Satın Alma İşlemlerinde Bu Husus Ayrıca Belirtilecektir.Örn; Haftanın altı (6) günü saat; 08.00-17.00 arasında vb.)

Satın alınacak olan uzman hekimlik hizmetinin şekli ve zamanı, süresi, tutulması gereken haftalık ve aylık nöbetler, 4857 sayılı İş Kanunu ile yürürlükteki mevzuata aykırı olmayacak ve haftalık 45 saatlik çalışma süresini geçmeyecek şekilde idarece belirlenecektir.

Uzman hekimlik hizmeti sunumunu üstlenmiş olan gerçek kişi yüklenici yahut da istihdam edeceği gerçek kişiye hasren tüzel kişi yüklenici; idarece saptanacak olan ve kendisine bildirilmiş bulunulan çalışma saatlerine uyacaktır. (İdare bu konuda almış olduğu kararı her zaman değiştirebilir. Değişiklik hali en geç üç gün içerisinde yükleniciye bildirilir.)

Satın alımı yapılacak uzman hekimlik hizmeti aşağıda belirtilen hizmetleri kapsayacak olup; bu satın alma işine teklif veren gerçek kişi istekliler bu hizmetlerin bizatîhi; tüzelkişi yükleniciler ise, istihdam edecekleri personel vasıtasıyla yürütülmesini kabul etmiş sayılacaktır.

UZMAN TABİP’İN GÖREVLERİ:

1-Hastaları uzmanlıkları çerçevesinde muayene ve tedavi etmek ve poliklinik yapmak,

2-Uzmanlık dalları bulunmayan kurumlarda, hastaları da muayene ve tedavi etmek, ilk tedaviden sonra ilgili dal uzmanının görmesi gereken vakaları, gereği yapılmak üzere bildirmek,

3-Hasta müşahade ve tabelalarını düzenli ve usulüne uygun olarak yazmak,

4-Her ne zaman olursa olsun önemli ve acil vakalar nedeniyle kurumca kendisine yapılan davete gelmek ve gereken muayene ve tedaviyi yapmak,

5-Hasta hakkında konsültasyon için gelen davetleri kabul etmek ve görüşlerini bildirmek,

6-Poliklinik ve servisinde ihbarı mecbur bir bulaşıcı hastalık görüldüğünde, ihbar vesikasıyla durumu bildirmek,

7-Orijinal çalışmalara esas teşkil edebilecek nadir vakalarda, hastane bilimsel konseyine sunulmak üzere bilgi ve belge vermek,

8-Servis istatistiklerini düzenlemek, zamanında vermek ve servis protokol defterinin tutulmasını sağlamak,

9-Ameliyatın sonunda, yaptığı ameliyatı ameliyat kayıt defterine kaydetmek,

10-Poliklinik ve servislerde geçen önemli fenni ve idari vakaları bildirmek.

11-İhtiyaç duyulan alet, ilaç ve sıhhi malzeme için istek belgesi düzenlemek, eczane veya depodan alınmasını sağlamak.

12-Demirbaş eşyanın bakımı, muhafazası ile tüketim maddelerinin yerinde ve ekonomik kullanımını sağlamak.

13-Gerektiğinde hastayı gönderen uzmanla hasta hakkında görüşmeler yapmak.

14-Uzmanlık dalının gerektirdiği bütün koruyucu ve tedavi edici hizmetleri bilimsel, teknik ve etik esaslara göre vermek.

15- Görevi ile ilgili olarak idarece verilecek benzeri diğer görevleri yapmak,

16-Mevzuatça belirlenen diğer görevleri yapmak.

Madde 3- Özel Şartlar :

1) İdarece, tüzelkişi yükleniciye bağlı olarak çalışan personelden yazılı olarak değiştirilmesi istenenler, ikinci bir ikaza gerek görülmeden derhal değiştirilecektir. Bu durumda yüklenici tarafından, sözleşme tasarısının 17 inci maddesine uygun olarak hareket edilecektir.

2) Tüzelkişi yüklenici, istihdam ettiği personelden dolayı idareye karşı sorumlu olmak üzere, gerek kurumda istihdam ettiği personelden birisini, gerekse dışarıdan başka bir personelini tespit ederek idareye bildirecektir.

3) Tüzelkişi yüklenici tarafından istihdam edilecek kişiler, iş gücünü kaybetmemiş ve 21 (yirmi bir) yaşından büyük 60 yaşından küçük olacaktır. (İdareler; işin ehemmiyetini dikkate alarak, objektif kıstaslar dahilinde bu yaş aralığını değiştirebilecektir.Örn; acil tıp teknisyenleri için en fazla 35 yaşında ya da bir kalp cerrahı için 65 yaşında vb.)

4) Gerçek kişi yükleniciler ve tüzelkişi yükleniciler tarafından istihdam edilenler, idarece hazırlanmış olan kimlik kartını kullanacak, kuruma girişinden çıkışına kadar yaka kimlik kartını yakasına takacak, yaka kartı bulunmayanlar kuruma alınmayacaktır.

5) Hizmete başlanıldığında, gerçek kişi yükleniciler ile tüzelkişi yükleniciye bağlı olarak hizmet veren gerçek kişilere ait nüfus cüzdanı örneği, son bir ay içerisinde alınmış olan iyi hal kağıdı, ikametgah ilmühaberi, iki adet vesikalık fotoğraf 10 (on) gün içerisinde idareye verilecektir.

6) Hizmeti sunan gerçek kişi yükleniciler ile tüzelkişi yükleniciler tarafından istihdam edilen gerçek kişiler, kurumda çıkartılan yemekten, aynı kurumda görev yapan personel gibi yararlanacaktır.(Bu durumda, iaşe bedeline yaklaşık maliyetin hesabında yer verilmeyecektir.)

7) Gerçek kişi yükleniciler, ilgili sosyal güvenlik kuruluşu ile ilişkilendirildiklerine ve bu ilişkilendirmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiklerine dair belgeyi, hizmete başladıkları tarihten itibaren en geç on (10) gün içerisinde idareye verecektir.

8) Tüzelkişi yükleniciler istihdam ettiği kişiler ile ilgili SSK dan alınan işyeri sigorta sicilini ihtiva eden özel bordro düzenleyecektir. Bu bordrolarda hiç bir şekilde şirketten maaş alan ve kurumumuz uzman hekimlik hizmetinde çalışanlara yer vermeyecektir.

9)Yükleniciler; hizmet sunulan binaların tahliyesi veya yeni bir binaya nakledilmesi halinde, idarenin isteği ve talebi doğrultusunda aynı hizmeti yeni binada da aynı şekil ve şartlarla yürütmek zorundadır.

10) Tüzelkişi yükleniciler tarafından istihdam edilen kişilerin isimlerini gösterir idarece hazırlanan liste, her gün firma ve idare yetkililerince birlikte imzalanacak ve imzalanan listenin bir örneği idare yetkilisine verilecektir.

11) Tüzelkişi yüklenici, istihdam ettiği kişiler ile ilgili her türlü emniyet tedbirleri ile işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini almak zorundadır. Ehliyetsiz işçi çalıştırılması her türlü güvenlikle ilgili gerekli tedbirlerin alınmaması veya diğer nedenlerden meydana gelebilecek iş kazalarından yüklenici sorumludur.

12) Tüzelkişi yüklenici, viziteye çıkacak elemanları için ihtiyaç olan vizite kağıdını çalışılan mahalde bulundurmak ve bu ihtiyaçları burada karşılamak zorunda olup,viziteye çıkan personel hastane dönüşü,vizite kağıdına dönüş saatini işletecek ve bunu idareye ibraz edecektir. Yirmi (20 dahil) güne kadar rapor alan personelin yerine bir sonraki gün için firma t
arafından,raporlu olduğu gün süresince eleman temin edecektir. Bu durumun yirmibir (21) gün ve daha fazla devamı halinde, sözleşme tasarısının 21 inci maddesi tatbik edilecektir.

13) Yükleniciden kaynaklanan herhangi bir sebeple, bu şartnamenin 3 üncü maddesinde belirtilen uzman hekimlik hizmetlerinin yapılmaması halinde, bu hizmetlerin yapılmadığı günlere ait hakediş, aylık toplam hakedişe kıyaslama yapılarak kesilir. Bu durumun 20 iş gününü geçmesi halinde sözleşme tasarısının 21 inci maddesi tatbik edilir.

14) Tüzelkişi yükleniciler, istihdam ettikleri kişilerin ücretlerini, istihkakını aldığı hafta içerisinde ödeyecektir. Ödenmediği takdirde bu kişilere ait ücret, kanunni faîzi ile birlikte hesaplanarak, takip eden ilk hak edişden kesilecek ve idarece ilgililere gerekli ödeme yapılacaktır.

15) Tüzelkişi yüklenici, sözleşmenin imzalanmasını müteakip üç gün içerisinde idareye karşı muhatap olacak firma yetkilisini idareye bildirecektir.

16) Tüzelkişi yüklenici, istihdam edeceği personel ile alakalı olarak, iş kanunu hükümlerine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bölge Müdürlüğü ve SSK’ dan iş yeri Sigorta Sicil numarası alacaktır. Sigortasız ve karnesiz personel çalıştırılmayacak, bu personele ödenecek ücret, idari şartnamede ve sözleşmede belirtilen asgari miktarın altında olmayacaktır.Aksi halde, sözleşme tasarısının 24 üncü maddesi tatbik edilecektir.

17) Gerek gerçek kişi yüklenici, gerekse tüzelkişi yükleniciler tarafından istihdam edilen gerçek kişiler, idarenin güvenlik, genel ahlak, iyi niyet kurallarına uymak zorundadır. Aksi hallerde söz konusu kişilerden hizmet alınması mümkün değildir.

18) Hizmet sunanlar tarafından yapılmış olan işten dolayı zarar gören üçüncü şahıslar ile ilgili bütün sorumluluk yüklenicilere ait olacaktır.

19) Gerçek kişi yüklenicinin veya tüzelkişi yüklenici tarafından istihdam edilen gerçek kişinin ölümü halinde sözleşmenin 21 inci maddesi tatbik edilir.

20)Yükleniciler, hizmet satın alma sözleşmesi ile yüklendiği işi, tahakkuk etmiş veya edecek alacaklarını, idarenin yazılı tasvibini almaksızın kısmen veya tamamen temlik edemez.

21)Yükleniciler, bildirdiği adresini her türlü tebligat için ikametgah ittihaz ettiğini, buraya yapılacak tebligatların kendisine yapılmış sayılacağını, adres değişmesi halinde yeni adresini yazılı olarak bildireceğini, aksi takdirde eski adresine yapılan tebligatın geçerli olduğunu kabul eder.

22) Sosyal Sigortalar mevzuatı ile ilgili her türlü işçi ve işveren hakkındaki mevzuattan dolayı personel alınması, işçi haklarının ödenmesi, işçi çıkarılması vs. konularda tüm sorumluluk yükleniciye ait olup, idare bu konularda sorumlu olmayacaktır. Tüzelkişi yüklenici, idarenin haberi olmaksızın personel değiştiremeyecektir.

23) Gerçek kişi yüklenicilerin hastalık, doğum, tutuklanma gibi herhangi bir sebeple bir sözleşme dönemi içerisinde farklı farklı zamanlarda veya bir defada olmak üzere toplam yirmi (20) günden fazla süre ile hizmet sunmaması, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde sözleşme feshedilerek, haklarında Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 23 üncü maddesi uygulanır.

Hastalık, doğum ve benzeri nedenler ile yirmibir (21) güne kadar hizmetin sunulamaması hallerinde, bu sürelere ilişkin olarak hakedişinden gerekli kesintiler yapılacaktır.

Tüzelkişi yükleniciler tarafından istihdam edilenlerin izni için 4857 Sayılı İş Kanunu Hükümleri ile bu şartnamenin 4 üncü maddesinin 12 nci bendi uygulanır.

24) Hizmeti sunanlar, tespit edilen çalışma saatleri içerisinde, izinsiz olarak birimden ayrılmayacaklardır.

…………………………. ………………………………

Başhekim Yardımcısı Başhekim Yardımcısı

…………………………… ……………………………..

…………… Uzmanı ……………… Uzmanı

kaynak: www.ttb.org.tr

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur