BSH Türkiye Yürütme Toplantısı Sonuçları

GÜNDEM

1. Genel Değerlendirme
2. BSH Programı’nın tartışılma, duyurulma ve yaygınlaştırılması biçimleri
3. Program- Tüzük Kurultayı
4. BSH Organlan ve Bunların Çalışma Tarzının belirlenmesi
5. Önümüzdeki dönemin planlanması

I. Genel Değerlendirme kısmında, BSH’nin henüz kendisini tam anlamıyla örgütlemeyi başaramadığı, bir biçim kazanmadığı ve pratik adımlar atma konusunda sorunlar yaşadığı tespit edildi. Ayrıca Yerel Yürütmelerin Türkiye Yürütmelerine yazılı rapor sunmadıkları görüldü (Ankara yürütmesi bir ön raporu toplantıda sundu) ve bu raporların Merkez Yürütmeye iletilmesi ve onun aracılığıyla illere bilgi aktarılması karar altına alındı.

II. BSH programının tartışılma, duyurulma ve yaygınlaştırılma biçimleri gündeminde,

1. Program tartışma sürecinin BSH kadrolan arasında ortak bir dilin oluşturulması için kullanılması ve vakit geçirmeden başlatılması,

2. Tartışmaların ve program açılımının merkezi düzeyde çıkarılacak bir İÇ BÜLTEN aracılığıyla yapılması ancak illerdeki faaliyet konusunda esnek olunması,

3. İllerde BSH kadrolarıyla sınırlı iç toplantıların organize edilmesi ve bu toplantılara program komisyonunda görev almış iki kişi tarafından katılım sağlanarak, toplantıların rapor ve tutanaklarının bunlar tarafından tutulması. Kasım ayı başında bu faaliyetin tamamlanması, programın işyerlerine taşınmasına özen gösterilmesi,

4. Panel, forum vb. toplantıların düzenlenmesi bu toplantılarda programın açımlanmış biçimlerinin (ortak örgütlenme, sendikal demokrasi, meşruluk, anti-kapitalizm vb. konularda) geniş kitlelere anlatılması kararlaştırılmıştır.

5. Şubat ayında yapılan Türkiye Yürütmeler Toplantısında kaleme alınan BSH Örgütlenme Politikası ve Tarzı başlıklı metin değerlendirilmiş, değişiklikler yapılarak son hali verilmiştir. Bu metin ekte sunulmaktadır.

III. İşçi sınıfı ve sendikal hareketinin sennaye egemenliğini sınırlama ve geriletme mücadelesinin günümüzdeki zaaf ve eksikliklerini gidermek amacıyla, işçi sınıfının acil taleplerinin belirlenmesi, örgütsel krizin aşılabilmesi için KURULTAY hedefi belirlenmiştir. Kurultay’ın bir BSH kurultayı olarak görülmemesi, BSH’nin bu fikrin taşıyısı olması gerektiği; Kurultay’ın bir güç gösterisinin ötesine geçip, kalıcılığını sağlayacak bir biçimde ele alınması gerektiği ve Kurultay sonrası örgütsel ve pratik çalışmaların Kurultay’da belirlenmesi hedefiyle çalışılması ve Kurultay’ın bir çalışma ve örgütlenmenin üzerinden toplanması konularında mutabık kalınmıştır. Kurultay’ın gerçekleştirilme biçimi, zamam vb. konularda bir sonraki merkez yürütmesine olgunlaştırılmış görüşlerle gelinmesi kararlaştırılmıştır.

IV. BSH Türkiye Yürütmeler Toplantılarının en geç üç ayda bir yapılmasına; illerden gelen iki kişiyle oluşan merkez yürütme kurulunun bir üç ay daha varlığım korumasına ancak üç ay sonra yapılacak Türkiye Yürütmeler toplantısında bir organ olarak devam edip etmemesine kesin karar verilmesine; bu organın aylık düzenli toplantılarına bu üç ay boyunca devam etmesine; varolan Merkez Yürütme içinden 5 kişilik bir sekretarya oluşturulmasına, merkezi sekretaryanın üç ay sonra Türkiye Yürütmelerinin içinden seçilmesine karar verilmiştir.

Yedi ilde varolan yürütmeler ve BSH kadrolarının katıldığı toplantılarda yerel örgütlenmenin sorunları ve olanaklarının değerlendirilmesi, yeni illerde sadece tanıtım amaçlı toplantı yapılması kararlaştınlmıştır.

V. Önümüzdeki dönemin planlanması konusunda Türkiye Yürütmesi üyelerinin yapmış olduğu önerilerin ve Türkiye Yürütmeler toplantısının doğurduğu pratik işlerin Sekretarya tarafından ele alınıp sonuçlandırılmasına karar verilmiştir.

Ek

BSH Örgütlenme Politikası ve Tarzı

BSH, programında sendikal hareketin krizini tanımlarken;

Sermayenin kendini var edebilmek ve büyüyebilmek için sürekli bir biçimde proleter üretmek zorunda olduğunun;

Kapitalistlerin dönemsel krizlerini aşmak için imha ve yıkım politikaları uygulayarak işçi sınıfının kölelik koşullarını ağırlaştırdığının;

Sermayenin yeniden yapılandırılma sürecinde üretim koşullarına müdahale ederek tam çalışma sistemi yerine esnek, kısmi zamanlı ve kuralsız çalışmayı geçirdiğinin;

Sosyal devlet uygulamalarının tasfiyesi ile birlikte özelleştirme, taşeronlaştırma ve işyerlerinin parçalanması sonucunda sendikal örgütlenmenin zayıflayıp etkisini kaybettiğinin;

Yeni istihdam alanlarında ve kayıt dışı sektörde özellikle kadın ve çocuk emeğinin yaygın olarak kullanıldığının özellikle altını çizmiş ve işçi sınıfinın bir kesiminin ezilmesi durumunda hiçbir kesiminin kurtulamayacağı anlayışıyla hareket edeceğini deklare etmiştir. Aynca işçi sınıfinın uluslar arası ortak örgütlenme ve mücadelesinin artırılması BSH’nin hedefleri arasında yer almıştır.

Sermaye varlığını işçi sınıfını parçalayarak, onların farklı kesimleri arasındaki eşitsizlikleri körükleyerek sürdürmektedir. Özellikle ülkemizde işçi sınıfı fiili-hukuki olarak bir çok parçaya bölünmüştür. Sendikal örgütlenmeler de bu bölünmüşlük üzerine inşa edilmiştir.

Sendikal hareketin tıkanmasının önemli bir ayağı da hukuki olarak tanımlanmış statüleri eksen alarak örgütlenmek, sınıfın diğer bileşenlerine mesafeli yaklaşmaktır.

İçinde yaşadığımız bu süreçte işçi sınıfının heterojen yapısı daha da artarak devam etmektedir. Dolayısıyla mevcut örgütsel yapı ve modeller üzerinden sınıf hareketinin yeni bir ivme kazanması sözkonusu değildir.

İşçi sınıfının kendi gücünü ortaya koyacağı yeni tarz örgütsel yapılara gereksinimi vardır. Geleneksel sendikal yapılar, işçi sınıfının örgütsel çeşitliliğini red etmekte, bu yapılara yaşama şansı tanımamaktadır. Bu tablo örgütlenme modelinin tarzının ne olacağı konusunda önemli ipuçlan taşımaktadır.

Her kriz bağrında yeni olanaklar taşımaktadır.

BSH’NİN ÖRGÜTLENMESİNDEKİ ÖNCELİKLER

BSH’nin ortaya koyduğu örgütsel yapıyı oluşturmak büyük bir özveriyle, yoğun bir çalışma temposuyla oluşturmak mümkündür. BSH yalnızca ideal bir yapı ortaya koymayı değil, onu hayata geçirmeyi hedeflemektedir.

Yeni bir sınıf hareketinin oluşmasında büyük bir katkı sağlayacak bir yapıyı planlı programlı bir çalışmayla yürütecektir. BSH, örgütlenme önceliklerini şöyle ortaya koymaktadır:

1. Kadro oluşturmak

Örgütlenme faaliyetinin ilk adımı BSH kadrolarının oluşturulmasıdır. Bu, BSH’nin program tartışması ve pratik mücadele süreciyle birlikte ele alınacaktır.

2. İşyeri/birim komitelerinin oluşturulması

BSH kadrolarının, birimler temelinde ve komiteler biçiminde örgütlenmesi hedeflenecektir. Bu komiteler, BSH’nin hedef ve ilkeleri doğrultusunda ve BSH örgütsel modeli çerçevesinde, kitlesel katılıma açık meclislerin oluşturulması faaliyeti yürüteceklerdir.

3. Enformal Sektörün, Örgütsüz Alanın ve İşsizlerin Örgütlenmesi

Bu alana yönelik çalışmalar eşzamanlı olabileceği gibi artzamanlı da olabilecektir .Bu alanda BSH oluşmadan önce faaliyette bul
unan yapılarla ilişki kurularak bunların BSH içerisinde yer almaları sağlanacaktır .İkincisi, BSH yeterli kadroya ulaştığında bu alanlara yönelik programatik çalışmalar önüne koyacaktır. 4. Ortak Mücadele Platformları Oluşturmak- İşçi sınıfı yalnızca kendisi için değil kapitalizmin ezdiği tüm kesimler adına mücadele yürüten ilerici bir konuma sahiptir .Bu konumu itibariyle kendisi dışındaki kesimlerle bir mücadele cephesi oluşturmaya öncülük eder .Bu platformlar yalnızca gündelik sorunlar çerçevesinde değil uzun süreli bir programı hayata geçirmeyi önüne koyacak şekilde oluşturulmalıdır .

BSH ve ÖRGÜTSEL YAPI

Yeni bir sınıf hareketi, sınıfın ayrışmışlığını, bölünmüşlüğünü, parçalanmışlığını ortadan kaldıracak örgütsel yapı üzerine inşa edilmelidir. BSH yeni sendikal alanı tanımını, sınıfın tüm kesimlerini içine alan kapsayıcılıkta yapmaktadır .BSH bir yandan sendikal alanı olabildiğince genişletirken, bir yandan da işlevini tamamlamış geleneksel yapılara müdahale edecektir .Özellikle günün teknolojik gelişmelerine yanıt vermeyen işkolu tanımlamaları yerine ihtiyaca yanıt verecek bir tanım getirmektedir. Diğer yandan örgüt içi demokrasiyi ortadan kaldıran dikey örgütlülükler (işyeri temsilciliği, şube, genel merkez, konfederasyon) yanında yatay örgütlenme biçimlerini (birlikler, komiteler, meclisler vb.) oluşturarak daha etkin bir örgütlenme tarzını hayata geçirmeyi önüne bir görev olarak koymuştur.

BSH ÖRGÜTSEL MODELİ

1. Birim Örgütlenmeleri

İşyeri örgütlenmeleri- BSH örgütlenmesinin temel birimleridir. Birim örgütlenmeleri işyeri, sektör, ve özel alana (işsizler, göçmen işçiler, kadın ve çocuk işçiler) yönelik olarak oluşturulur .Bölgesel ve mahalle birimleri oluşturulabilir . BSH ihtiyaç duyulan ya da örgütlenme ihtiyacı duyulan her alanda birim örgütlenmesini oluşturur.

BSH faaliyetlerini hayata geçirerek, BSH amaç ve ilkelerine uygun davranan ve BSH iç demokrasisine uygun bir yapılanmayı gerçekleştiren her türlü birimİ örgütsel yapısının bir parçası sayar.

BSH, işçi sınıfının tüm kesimlerinin oluşturdukları/oluşturacakları her türlü birliğe (işyeri komiteleri, şube platformları, temsilci meclisleri, dayanışma sandıklan, işçi demekleri vb.) örgütsel yapısı içinde yer verir.

2. Meclisler

BSH, sendikal işleyişte tam bir işçi demokrasisini savunduğundan karar sürecine ve faaliyetlere katılımın artması için her türlü çabayı göstererek katılımını artıracak mekanizmaları yaratır .Bu çerçevede meclisler oluşturur .Bu meclisler oluşturuldukları alanda bulunanların tamamının katılımına açıktır.

A. İşyeri/birim meclisi

İşyeri/birim meclisi o işyerinde/birimde çalışan/yer alanlardan oluşur. Periyodik toplantılar yapar; il/bölge meclisine katılacak temsilcilerini belirler, il/bölge meclisinin gündemine taşıyacağı konular hakkında görüşler oluşturur.

B.İl/Bölge Meclisi

İl/Bölge Meclisleri İşyeri/birim meclislerinin temsilcilerinden oluşur. En az ayda bir kez toplanarak yerele/genele yönelik faaliyetlerini belirler. Genel meclise katılacak temsilcilerini belirler .İl meclisine katılım koşullarını belirler .

C. Genel Meclis

İl meclislerince belirlenen katılımcılardan oluşur .Yılda en az bir kere toplanarak, örgütlenme, mücadele, eğitim, yayın politikalarını oluşturur ve bunları hayata geçirecek dönemsel faaliyet programlarını çıkarır .Bir anlamda Genel Kurul işlevinin görecektir . İşyeri meclisi, İl Meclisi ve Genel Meclisin işleyiş koşullan Genel Mecliste belirlenir . Genel meclisin oluşumuna kadar bu yetkiyi Yürütmeler Kurulu kullanır .

3.Yürütmeler

A. İşyeri/birim Yürütmesi

İşyeri/birim meclisinden belirlenen 2 kişiden oluşur .İşyeri/birim meclislerinin periyodik toplantılarını organize eder .Meclisin görüş ve kararlarını il meclisine aktarır. İl Yürütmeleri toplantılarına katılır.

B. İl Yürütmesi

İl meclisinden belirlenen temsilcilerden oluşur .Yürütmelerin azami sayısı Genel Meclis tarafından belirlenir. İl yürütmesi, il meclisinin toplantılarını organize eder. Periyodik yürütme toplantıları yapar. İl meclisinden alınan kararların hayata geçirilmesinde koordine işlevini üstlenir.

C. Merkez Yürütme

İl yürütmeleri arasından belirlenen yürütme üyelerinden oluşur. İl yürütmelerinden merkez yürütmelere seçilecek temsilci sayısı genel meclisçe potansiyel gözetilerek belirlenir.

D. Yürütmeler Kurulu

Merkezi Yürütme ve İl Yürütmelerinden oluşur. En az 3 ayda bir toplanır. 3 aylık faaliyet programı çıkarır. Bir( önceki faaliyetlerini değerlendirir. Yürütmeler kendi aralarında görev bölümü yaparlar. Sekreteryadan sorumlu, örgütlenmeden sorumlu, basın-yayından sorumlu, mali konularda sorumlu yürütme üyeleri belirlenir. Yürütmeler 6 aylık sürelerle belirlenir. Genel meclisçe karar altına alınan çerçevede yürütme üyeleri geri çağrılabilir .

4. Çalışma Grupları

İl Meclislerinde yerele yönelik, Genel Mecliste geneli kapsayacak ihtiyaç duyulan alanlarda çalışma grupları oluşturulur. Sınıfa doğru bilgileri aktarmayı hedefleyen BSH, araştırma geliştirme çalışmalarına ayrı bir önem verecektir. Çalışma grupları, örgütlenme, eğitim, araştırma, basın-yayın, uluslararası ilişkiler, çevre, kadın çalışması ve il meclislerince ihtiyaç duyulan konular üzerinden oluşturulur .

Merkez Sekreterya Toplantı Sonuçları

18-19 Mayıs tarihinde yapılan Türkiye Yürütmeler toplantısında görevlendirilen 5 kişilik sekreterya 4 üyesinin katılımıyla 22 Mayıs’ta yaptığı toplantıda aşağıdaki kararlan almıştır.

1. Yerel yürütmeler 1 Haziran tarihine kadar, Türkiye yürütmeler toplantısında verilen karar çerçevesinde yapılacak toplantı tarihlerini sekreteryaya bildireceklerdir. Toplantı tarihlerini bildirmek için [email protected] adresi kullanılabilir. İllere gidecek isimler belirlenmiştir.

2. Program tartışmalarına katılacak 5 kişilik bir komisyon oluşturulmuştur. Bu komisyon bültenin hazırlanması ve yayınlanması işlerini de yürütecektir.

3. Program tartışmasının nasıl yürütüleceğine yönelik bir perspektif yazısı sekreterya tarafından kaleme alınacaktır .Bir sonraki sekretarya toplantısı, komisyonla birlikte yapılacaktır.

4. BSH’nin yayın faaliyeti, alanları ve olanaklarının belirlenmesi için 3 kişilik bir komisyon oluşturulmuştur .Bu komisyon raporunu ilk Türkiye yürütmeler toplantısı öncesi yerel yürütmelere ulaştıracaktır .

5. BSH’nin mekan sorununun ortak faaliyetin bir parçası biçiminde çözülmesi ve bunun yasal, mali vb. boyutlarının araştırılıp raporlaştırılması için bir iki kişilik bir komisyon oluşturulmuş, komisyonun raporunu ilk sekreterya toplantısına ulaştırması kararlaştırılmıştır .

6. Eğitim çalışmaları ile ilgili bir kişi bir sonraki sekreterya toplantısına detaylı bir ön çalışma raporu sunmakla görevlendirilmiştir .

7. Uluslar arası ilişkiler konusunda bir sekreterya üyesi görevlendirilmiş, bu alandaki bilgi ve çalışmaların sekreteryaya aktarılması kararlaştırılmıştır.

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur